Crkveni dokumenti

Apostolsko pismo Ecclesiae Unitatem

Apostolsko pismo Ecclesiae Unitatem
Motuproprij Vrhovnoga Svećenika Benedikta XVI.

1. Zadaća da očuva jedinstvo Crkve, s brigom da ponudi svima pomoć da na prikladan način odgovore ovom pozivu i božanskoj milosti, na poseban način pripada Nasljedniku Apostola Petra, koji je trajno i vidljivo načelo i temelj jedinstva kako biskupa tako i vjernika (1). Prvi i temeljni prioritet Crkve, u svakom vremenu- voditi ljude ususret Bogu- treba potpomoći naporom da se postigne zajedničko svjedočenje vjere svih kršćana.

APOSTOLSKA KONSTITUCIJA Nj. Sv. pape BENEDIKTA XVI.

“ANGLICANORUM COETIBUS” o stupanju anglikanaca u Katoličku crkvu

“U zadnje je vrijeme Duh Sveti potaknuo anglikanske skupine da više puta i ustrajno, mole primitak u puno katoličko zajedništvo, pojedinačno i skupno. Apostolska Stolica je povoljno odgovorila na njihove molbe. Doista, Nasljednik Petrov, kojemu je Isus Krist dao nalog da jamči jedinstvo među biskupima i da predstoji i čuva univerzalno zajedništvo svih crkava (1), nije mogao propustiti pripraviti mjere koje omogućuju ostvarenje takve svete želje.

Crkvu, narod okupljen u jedinstvu Oca, Sina i Duha Svetoga (2), ustanovio je naš Gospodin Isus Krist kao ‘sakrament- znak i sredstvo za zajedništvo s Bogom i jedinstvo među narodima.’ (3) Svaka podjela među krštenima u Isusu Kristu je ranjavanje onoga što Crkva jest i za što postoji; ‘takva podjela otvoreno proturječi volji Kristovoj, skandal je za svijet i šteti najsvetijoj stvari; navješćivanju evanđelja svakom stvorenju.’ (4) Upravo je iz toga razloga, prije negoli će proliti svoju Krv za spasenje svijeta, Gospodin Isus molio Oca za jedinstvo svojih učenika. (5)

ENCIKLIKA PAPE PIJA XII. »MYSTICI CORPORIS«

O MISTIČNOME TIJELU ISUSA KRISTA I O NAŠEMU SJEDINJENJU S KRISTOM U TOME TIJELU

Časnoj Braći Patrijarsima, Primasima, Nadbiskupima, Biskupima i drugim Mjesnim Ordinarijima, koji su u miru i zajednici s Apostolskom Stolicom.

UVOD

1. Nauka o mističnome Tijelu Kristovom – a to je Crkva (usp. Kol 1, 24) – primljena prvotno iz ustiju samoga Spasitelja, tako lijepo osvjetljuje ono veliko, nikada dosta uzvisivano dobročinstvo najintimnijega našeg sjedinjenja s tako uzvišenom Glavom; predmet je, bez sumnje, koji svojom uzvišenošću i dostojanstvom zove sve ljude, u kojima djeluje Božji Duh, da ga promotre, i prosvjetljujući njihove pameti, veoma ih potiče na ona spasonosna djela, koja odgovaraju ovim zapovijedima. Zato držimo, da Nam je dužnost, da vam o tome progovorimo u ovom Encikličnom Pismu, razvijajući i tumačeći napose ono, što se odnosi na vojujuću Crkvu. Na to Nas ne pokreće samo silna uzvišenost ove nauke, nego i prilike sadašnjega vremena.

Redemptionis Sacramentum

Uputa Redemptionis Sacramentum, objavljena na Blagovijest 2004. godine za pontifikata Ivana Pavla II., ne donosi nikakvu novost u odnosu na već postojeći Rimski misal Pavla VI. iz 1969. godine, nego ponovno naglašava propise koji se u praksi ne obdržavaju te upozorava na razne zloporabe.

Predgovor

1. Sakrament Otkupljenja priznat je od Majke Crkve u Presvetoj Euharistiji u čvrstoj vjeri, s veseljem prihvaćen, slavljen i sa štovanjem čašćen. Pritom Crkva navješćuje smrt Isusa Krista i hvali Njegovo uskrsnuće, sve dok nedođe u veličanstvu, kako bi kao Gospodin i nepobjedivi Vladar, kao Vječni Svećenik i Kralj cijelog svijeta predao carstvo istine i života svemoćnom Ocu i njegovu neizmjernom veličanstvu.

2. Nauk Crkve o presvetoj Euharistiji, koja u svojoj potpunosti sadrži blago spasenja, samog Krista, naš uskrsni Jaganjac, koji je izvor i vrhunac cijelog Kršćanskog života, a čiji je uzročan utjecaj prisutan i na samim izvorima Crkve, prikazan je tijekom stoljeća u spisima Sabora i Papa, uz najveću temeljitost i s velikim autoritetom. Nedavno je Papa Ivan Pavao II u enciklici “Ecclesia de Eucharistia” ponovno predočio nekoliko temeljnih aspekata na tu temu za crkvene situacije našeg vremena.

Dominus Iesus: deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve

Uvod

1. Gospodin Isus, prije no što je uzašao na nebo, povjerio je svojim učenicima poslanje da naviještaju evanđelje cijelome svijetu i krste sve narode: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se« (Mk 16, 15-16). »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio« (Mt 28,18-20; usp. također Lk 26, 46-48; Iv 17,18; 20,21; Dj 1,8).

BENEDIKT XVI.- DEUS CARITAS EST BOG JE LJUBAV

SADRŽAJ

UVOD

PRVI DIO

Jedinstvo ljubavi u stvaranju i u povijesti spasenja
Jezièni problem
»Eros« i »agape« – razlièitost i jedinstvo
Novost biblijske vjere
Isus Krist – utjelovljena Božja ljubav
Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu

DRUGI DIO

Caritas – ljubav Crkve kao »zajednice ljubavi«
Karitativno djelovanje Crkve kao oèitovanje trinitarne ljubavi
Karitativni rad kao zadaæa Crkve
Pravednost i ljubav
Mnogostruke strukture karitativnog služenja u suvremenome društvenom okruženju
Posebna obilježja karitativne djelatnosti Crkve
Odgovorni za karitativnu djelatnost Crkve

ZAKLJUÈAK

Crkveni dokumenti

      Crkveni dokumenti za vrijeme pontifikata pape Benedikta XVI. (2005. – feliciter regnans)                 Pontifikalna komisija Ecclesia Dei – Uputa Universae Ecclesiae – 30.IV.2011. Benedikt XVI. – Motu proprij – Ubicumque et semper – 21.IX.2010. Benedikt XVI. – Apostolska konstitucija Anglicanorum cœtibus – 4.XI.2009. Kongregacija za …