Nastavnici

Izv. prof. dr. sc. Marko Medved

Izvanredni profesor dr. sc. Marko Medved rođen je u Rijeci, 03. rujna 1974. Filozofsko-teološki studij pohađa na Teologiji u Rijeci od 1996. do 2002. Na Fakultetu Crkvene povijesti i crkvenih kulturnih dobara Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu postiže 2004. licencijat (magisterij). Na istom fakultetu 20. prosinca 2007. brani doktorsku radnju La Chiesa cattolica a Fiume (1920-1938): amministratori apostolici e vescovi di una diocesi plurinazionale in epoca fascista s ocjenom summa cum laude. Na Teologiji u Rijeci predaje od ak. god. 2005./2006. na Katedri crkvene povijesti. Autor je više radova iz crkvene povijesti u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima; autor je i nekoliko knjiga, te urednik nekoliko zbornika radova (Riječka Crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji, Kršćanska sadašnjost – Riječka nadbiskupija – Državni arhiv u Pazinu, Zagreb, 2015.; Povijest župe Svetoga Mateja, Župa Svetoga Mateja, Viškovo, 2015.; Filius conventus Fluminensis. Povijest augustinaca pustinjaka u riječkom sv. Jeronimu, Srednja Europa – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2020.; ur., Drag, revan i vjeran pastir. Život i djelo nadbiskupa Antona Tamaruta, Teologija u Rijeci – Riječka nadbiskupija – Glas Koncila, Rijeka – Zagreb, 2011.; M. MEDVED – Franjo VELČIĆ (ur.), Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić (1876.-1966.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem povodom 50. obljetnice smrti, Teologija u Rijeci – Krčka biskupija – Kršćanska sadašnjost, Rijeka – Krk – Zagreb, 2017.). Glavni i odgovorni urednik je Riječkog teološkog časopisa od 2012. Arhivar je Riječke nadbiskupije od 2005. Od 2008. na čelu je Nadbiskupijskoga Povjerenstva za crkvena kulturna dobra. Od 2009. član je tajništva Nadbiskupijskoga pastoralnog vijeća. Član je Povijesnog povjerenstva u kauzi za proglašenje blaženim kapucina o. Ante Tomičića. Predsjednik je povijesnog povjerenstva za kauzu redovnice Marije Krucifikse Kozulić. Voditelj je institucijskog projekta na KBF-u Zagreb (2019.-2020.): Crkva i kultura: svećenici, redovnici i biskupi s prostora Riječke metropolije u vjerskom i društvenom životu.

Adresa: Baštijanova 18, 51000 – Rijeka

E-mail: marko.medved.rijeka@gmail.com

Tel. 00385-91-576-6940

 


 

Izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ

Podrijetlom je sa Plitvičkih Jezera. Rođen je 20.08.1976. god. u Korenici, općina Plitvička Jezera, Republika Hrvatska. Nakon završene osnovne škole na Plitvicama, upisao je srednju hotelijersko-turističku školu. Maturirao je u srednjoj školi “dr. Antuna Barca“ u Crikvenici 1996. god. Osjetivši Božji poziv za svećeničku službu 1996. godine otišao je u Bogoslovsko Sjemenište u Rijeku, te se upisao i na Teologiju u Rijeci – Područni studij Katoličkog Bogoslovnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završni ispit koji se zahtjeva za bakalaureat položio je 16.10.2002. godine. Godine 2003. zaređen je za svećenika Riječke nadbiskupije i upućen na postdiplomski studij u Rim. Postdiplomsku specijalizaciju iz područja pastoralne teologije započeo je na Papinskom Lateranskom Sveučilištu u Rimu (Pontificia Universitas Lateranensis). Magistarski studij završio je 27.06.2005. godine. Naslov magistarske radnje je: I laici in Croazia dal Concilio Vaticano II fino ad oggi (Laici u Hrvatskoj od Drugog Vatikanskog Sabora do danas). Radnju je izradio pod vodstvom prof. dr. Lorenza Dattrina. Doktorski studij na istom Sveučilištu iz područja pastoralne teologije započeo je akademske godine 2005./2006. Naslov doktorske teze je: I fedeli laici nella missine della Chiesa in Croazia oggi. Sfide e prospettive (Vjernici laici u misiji Crkve u Hrvatskoj danas. Izazovi i perspektive). Mentor radnje bio je prof. dr. Denis Biju-Duval. Doktorsku radnju obranio je 17.06.2008. god. U jesen 2008. godine započeo je raditi kao honorarni nastavnik (vanjski suradnik) iz pastoralne teologije na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog Bogoslovnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 01.01.2009., zaposlen je na katedri pastoralne teologije na istom fakultetu za potrebe Teologije u Rijeci i to u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na katedri pastoralne teologije. Od 2009. god. upisan je u popis znanstvenika i istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH pod brojem 311 323. Dana 01.02.2010. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta pri Katedri pastoralne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za potrebe područnog studija u Rijeci. Od 2008. do 2011. vršio je i službu župnika u župi sv. Josipa u Ičićima. Od srpnja 2011., vršio je službu Povjernika za sveučilišni pastoral Riječke nadbiskupije, te pastoralnog pomoćnika u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci. Od ljeta 2013. godine vrši službu župnika župe sv. Jurja mč. na Drenovi u Rijeci. Na Teologiji u Rijeci predaje sljedeće kolegije: Fundamentalni pastoral, Pastoral sakramenata, Pastoral braka i obitelji, te izborne kolegije i seminare. Od početka akademske godine 2011./2012. predaje i kolegij: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, što je trenutno Uvod u misterij Krista i povijest dogmi. Od akademske godine 2010./2011. pomaže studentima dodiplomskog studija u izradi završnih/diplomskih radova kojih sam i mentor. Od akademske godine 2008./2009. sudjeluje u radu različitih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Tri godine bio je glavni i odgovorni urednik Riječkog teološkog časopisa. Dana 23.05.2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri pastoralne teologije KBF-a u Zagrebu za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci. Bio je i član Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju sa sjedištem u Leuvenu, Belgija. Sudjeluje u izvođenju nastave na postdiplomskom studiju iz pastoralne teologije na KBF-u u Zagrebu, te je i mentor nekoliko doktorskih i licencijatskih radova. Početkom listopada 2016. imenovan je i vršiteljem dužnosti predstojnika Teologije u Rijeci na godinu dana. Dana 13. srpnja 2017. godine izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija. Od 15. ožujka 2019. djeluje kao izvanredni profesor na Teologiji u Rijeci. Pri HBK je član: Vijeća za laike, Vijeća za život i obitelj i Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju. U Uredu za pastoral Riječke nadbiskupije djelovao je više godina kao stručni suradnik i savjetnik. Od 11.05.2020. vrši službu rektora Visoke bogoslovne škole u Rijeci. Do sada je objavio nekoliko knjiga i veći broj znanstvenih i stručnih radova iz pastoralne teologije.

Adresa: Svetog Jurja 9, 51000 – Rijeka

E-mail: n.vranjes@outlook.com

Tel. 00385-99-5966-091

 


 

Izv. prof. dr. sc. Slavko Zec

Rođen je 10. lipnja 1961. u Krku. Po završetku osnovne škole, god. 1976. polazi u Biskupsko sjemenište u Pazin, gdje završava dva razreda tadašnje opće srednje škole (1976-1978). Maturirao je na Nadbiskupskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zadru 1980. Filozofsko-teološke studije započinje na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci, a diplomira 1987. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Sv. red prezbiterata primio je 5. srpnja 1987. u Krku. God. 1992. postiže licencijat, a 1996. godine doktorat iz kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, obranivši disertaciju pod naslovom: “La tossicodipendenza come radice d’incapacità al matrimonio (Can. 1095). – Scienze umane, dottrina canonica e giurisprudenza”. Doktorska radnja je cjelovito objavljena u seriji “Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico”, n. 11 u Rimu 1996. godine. Po povratku sa studija u matičnu Biskupiju Krk, imenovan je tajnikom krčkog biskupa Josipa Bozanića, sudskim vikarom Biskupije Krk, direktorom biskupijskog mjesečnog lista “Kvarnerski vez” i tajnikom biskupijske sinode. Od 1997. do danas član je Pravne komisije Hrvatske biskupske konferencije. Vrši i službu pridodanog sudskog vikara pri Interdijecezanskom ženidbenom sudu prvog stupnja u Rijeci. Od 2006. do 2013. vrši službu kancelara, a od 2013. do 2016. i službu generalnog vikara Biskupije Krk. Od 2016. je župnik župe sv. Fuske u Linardićima na otoku Krku. Po odluci Fakultetskog vijeća KBF-a Sveučilišta u Zagrebu od 28. listopada 2005. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije na Katedri kanonskog prava KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci. Dana 1. travnja 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, a reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta izvršen je 18. veljače 2015. Vijeće društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora 6. lipnja 2018. godine. Na Teologiji u Rijeci predaje kolegije: Latinski jezi I. i II., I. i III. knjiga Zakonika kanonskog prava, II. knjiga Zakonika kanonskog prava, te izborni predmet Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, kao i seminar Oprost od tvrde i neizvršene ženidbe. Redovito sudjeluje na domaćim i stranim znanstvenim skupovima, bilo kao sudionik ili predavač, kao i na međunarodnom simpoziju crkvenih pravnika što ga godišnje organizira Katedra kanonskog prava KBF-a, Hrvatsko kanonističko društvo i biskupija domaćin. Član je Hrvatskog kanonističkog društva, u kojem je u dva mandata izabran za predsjednika Nadzornog odbora, također je član Odbora za izradu normativnih akata te član Uredničkog vijeća pravnog niza Studia canonica croatica. Redovito sudjeluje na znanstvenom skupu u svojoj struci, što ga u talijanskom gradu Bresci organizira Fakultet kanonskog prava Papinskog sveučilišta Gregoriana pod nazivom «Colloquium Iuris Canonici». Od 2000. do 2004. sudjeluje u postupku za proglašenje blaženim Miroslava Bulešića u službi biskupovog delegata – istražitelja, a od 2005. godine uključen je u kanonski postupak za beatifikaciju Sluge Božjega fra Ante Josipa Tomičića u službi promicatelja pravde. Sudjelovao je u izradi «Direktorija za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj» (izd. HBK, Zagreb 2002.) u VII. dijelu s naslovom: «Ženidba i obitelj u kanonskom i partikularnom pravu». Bio je stručni suradnik u pripremi Sporazuma i obrazaca te Protokola o načinu upisa u Evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve pri Središnjem državnom uredu (NN 15/03).

Adresa: Linardići 39, 51500 – Krk

E-mail: slavko.zec@ri.t-com.hr

Tel. 00385-91-386-2203

 


 

 

 

 

 

 

Doc. dr. sc. Saša Horvat

Rođen sam 11. rujna 1982. u Novom Sadu, Srbija, od oca Željka Horvata i majke Suzane Horvat, rođene Martinović. Osnovnu školu »Manuš« završio sam u Splitu, gdje 1997. godine upisujem V. gimnaziju »Vladimir Nazor«, koju uspješno završavam. Akademske godine 2001./2002. upisujem petogodišnji studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, smjer: filozofsko-teološki. Diplomirao sam 2007. godine s radom iz filozofije »Ideje u Platonovu dijalogu Parmenidu«, pod vodstvom dr. Ivana Tadića, čime ostvarujem zvanje diplomiranog teologa. Na Sveučilištu u Zagrebu na Hrvatskim studijama na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Oslića, 27. rujna 2013. uspješno sam obranio doktorsku radnju »Heideggerovo poimanje zaborava«, čime sam stekao akademsku titulu doktora filozofije. Upisan sam u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske s matičnim brojem 343942. Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2014. godine zaposlen sam na Katedri filozofije za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci. Predajem predmete s područja filozofije. Sudjelovao sam na brojnim međunarodnim i domaćim simpozijima, objavio znanstvene članke u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima, te vodio znanstvene projekte i istraživanja. Područja znanstvenog interesa: ontologija, povijest filozofije, neurofilozofija, filozofska antropologija, filozofija znanosti, filozofija religije. Aktivno poznajem engleski i njemački jezik u govoru i pismu. Potpun i ažuriran popis akademskih ostvarenja dostupan na: https://unizg.academia.edu/sasahorvat/CurriculumVitae

Adresa: Šetalište Joakima Rakovca 62, 51000 – Rijeka

E-mail: horvats.sasa@gmail.com

Tel. 00385-91-9250-595

 


 

Doc. dr. sc. Dražen Volk

Doc. dr. sc. Dražen Volk, rođen je 13. veljače u Banjoj Luci, BiH. Doktor je znanosti iz fundamentalne teologije. Godine 1998. diplomira na Teologiji u Rijeci – Područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomskim radom na temu: Pregled izabranih djela sv. Jeronima. Od rujna 1999. do kolovoza 2000.  radi kao vjeroučitelj u dvije osnovne škole i Obrtničkoj i tehničkoj školi u Ogulinu. Iste godine postaje i župni vikar župe Sv. Križa u Ogulinu. Od lipnja 2000. djelatnik je u Nadbiskupskom ordinarijatu u Rijeci, a od prosinaca 2000. do kolovoza 2001., tajnik je riječkog nadbiskupa mons. dr. sc. Ivana Devčića. Od 2001. do 2007. godine je na poslijediplomskom studiju na Teološkom fakultetu Papinskog Sveučilišta Gregoriana u Rimu gdje je 2003. magistrirao, a 2007. doktorirao tezom La presenza della filosofia delle forme simboliche nella teologia recente. Od 2007. godine do 2011. predaje na Katedri za fundamentalnu teologiju na Teologiji u Rijeci predmete: Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, Znanost o religijama, Kršćanska objava, Teološka epistemologija, Međureligijski dijalog – Teologija religija. Od rujna 2007. do kolovoza 2008. godine župni je vikar u župi Sv. Križa (Srdoči), a od kolovoza 2008. do srpnja 2011. godine je župnik u župi Sv. Marka (Veprinac).  Od rujna 2011. do srpnja 2020. godine član je Hrvatske provincije Družbe Isusove te od godine 2012. do 2020. predaje na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu predmete: Odnos religije i znanosti, Metode i dometi znanstvene i religijske spoznaje, Filozofija i teorija evolucije, Filozofska hermeneutika, Filozofija prirode, Filozofija religije, Pojam Boga u filozofiji 20 st., Nietzscheova estetika, Utjecaj Nietzscheove filozofije na europsku kulturu 20 st., Uvod u filozofiju, Povijest suvremene filozofije. Sudjelovao je na mnogim znanstvenim projektima, kao voditelj, organizator i kao suradnik. Sudjelovao na više znanstvenih i stručnih skupova, domaćih i međunarodnih. Autor je više znanstvenih i stručnih članaka. Akademske godine 2018./2019. bio je član uredništva hrvatskog odsjeka Međunarodnog katoličkog časopisa Communio. Od 2016. do početka 2018. god. bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Obnovljeni život. Od srpnja 2020. je župnik u župi BDM Karmelske na Donjoj Drenovi. Od listopada 2020. godine profesor je fundamentalne teologije na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci.

Adresa: Cvetkov trg 2,  Donja Drenova, 51 000 –  RIJEKA

E-mail: dvolk@net.hr

Telefon: 00885-99-638-8483

 

 

Doc. dr. sc. Darko Tepert

Od 2017. predaje na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.4. svibnja 2016. Vijeće društveno-humanističkoga područja potvrđuje izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta. 11. srpnja 2013., Odlukom o izboru u znanstveno zvanje Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filozofije i teologije, izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje teologija. 28. svibnja 2010., Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i iz znanstvene grane biblijske teologije na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta, te od 1. lipnja 2010. zaposlen na odgovarajućem radnom mjestu. 2. ožujka 2010. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izdala je Rješenje kojim se za potrebe zapošljavanja u Republici Hrvatskoj priznaje visokoškolska kvalifikacija doktora biblijskih znanosti i arheologije što ju je izdalo Papinsko sveučilište Antonianum. 24. rujna 2009. Papinsko sveučilište Antonianum, odlukom Fakulteta biblijskih znanosti i arheologije, izdaje diplomu kojom je Darko Tepert imenovan doktorom biblijskih znanosti i arheologije. 2009. objavio ekstrakt disertacije (pars dissertationis): La Legge di Mosè nell’Opera Lucana. Pars dissertationis (Thesis ad Doctoratum, 5), Jerusalem 2009. 19. prosinca 2008., Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i iz znanstvene grane biblijske teologije na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta, te od 1. siječnja 2009. zaposlen na odgovarajućem radnom mjestu. Od 1. listopada 2008. vanjski suradnik na Katedri Starog zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 14. lipnja 2008. obranio doktorsku disertaciju na temu „Mojsijev Zakon u Lukinu djelu“ (La legge di Mosè nell’opera lucana) i postigao završnu ocjenu 9,61 (Summa cum laude) na Fakultetu biblijskih znanosti i arheologije u Jeruzalemu, Papinskog sveučilišta „Antonianum“. 2002. nastavio studij na Fakultetu biblijskih znanosti i arheologije u Jeruzalemu (SBF) u trećem ciklusu radi postizanja naslova doktora biblijskih znanosti i arheologije. 4. studenoga 2002. obranom magistarskog rada na temu „Pentateuh u Lukinu evanđelju o djetinjstvu“ (Il Pentateuco nel Vangelo dell’infanzia di Luca) i završnim ispitom postigao licencijat iz biblijskih znanosti i arheologije na Franjevačkom biblijskom studiju Papinskog učilišta „Antonianum“, uz završnu ocjenu 9,66 (Summa cum laude). Rješenjem od 3. lipnja 2008. Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske vrednuje ovaj stupanj kvalifikacije kao onaj koji se stječe završetkom studija za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti, prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07). 1999. upisao propedeutsku godinu za drugi ciklus (do licencijata – magisterija) na Franjevačkom biblijskom studiju (Studium biblicum franciscanum – SBF) u Jeruzalemu, koji pripada Papinskom učilištu „Antonianum“. 12. lipnja 1999. javnom obranom diplomskog rada na temu „Pojam ‘vjerovati’ u Iv 3,1-21“ (Il concetto del crederein Giovanni 3,1-21) i završnim ispitom postigao bakalaureat iz teologije, s ocjenom 9,83/10 (Summa cum laude). 1996. nastavio studij na Jeruzalemskom teološkom studiju (Studium theologicum Jerosolymitanum) Papinskog učilišta „Antonianum“. Godine 1993. započeo je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je dovršio prve tri godine studija.

Adresa: Ul. Vladimira Nazora 4, 52 000 PAZIN

E-mail adresa: darko.tepert@gmail.com

Tel: 00385-98-191-4668

 


 

Dr. sc. Franjo Mijatović

Rođen 12. 09. 1979. u Dobretićima (BiH). Živi u Rijeci i radi u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Područni studij – Teologija u Rijeci. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja (1994-1998, Franjevačka klasična gimnazija u Visokom) upisuje se na studij teologije na Franjevačka teologija Sarajevo, gdje je i diplomirao radom „Jaspersova filozofska vjera između religiozne vjere i nihilizma“. Pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Oslića, 2012. uspješno obranio licencijatski rad »Smisao i značenje filozofiranja kod Josefa Piepera« na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time postigao akademski stupanj magistra teoloških znanosti (specijalizacija u filozofiji). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 25. rujna 2014. pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Oslića i prof. dr. sc. Lina Veljaka obranio rad „Filozofija vrlina Josefa Piepera“ i time stekao titulu doktora filozofije. Na Teologiji u Rijeci kao poslijedoktorand predaje sljedeće kolegije: Uvod u filozofiju i teologiju, Kozmologija, Povijest moderne i suvremene filozofije, Filozofija i suvremena kultura, Etika, Bioetika, Filozofija religije. Sudjelovao na nekoliko međunarodnih simpozija, te je nekoliko znanstvenih članaka objavljeno. Član Organizacijskog odbora „Riječki znanstveni mostovi”. Član je Europskog društva katoličkih teologa – Hrvatska sekcija. Područja znanstvenog interesa: etika, povijest filozofije, filozofska antropologija, politička filozofija. Aktivno poznaje engleski, njemački i slovenski jezik u govoru i pismu. Popis radova dostupan na https://www.bib.irb.hr/

Adresa: Brca 18, 51000 – Rijeka

E-mail: fran_mij@yahoo.com

Tel. 00385-99-6977-096

 


 

Dr. sc. Tomislav Zečević

Rođen sam 22. rujna 1979. u Sinju od oca Mate i majke Mare Zečević, r. Gutić, a podrijetlom iz sela Maovice, grad Vrlika. Godine 1981. selim u Rijeku gdje završavam osnovnu i srednju ekonomsku školu. Godine 1998. odlazim u Hrvatsku vojsku na odsluženje desetomjesečnoga vojnog roka. Naredne 1999. g. upisujem studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Međunarodna razmjena, koji završavam 2006. g. Godine 2001. upisujem studij na KBF-u u Zagrebu, Područni studij-Teologija u Rijeci koji završavam 2007. g. te stječem zvanje diplomiranog teologa s bakalaureatom iz teologije. Godine 2004. ulazim u Bogoslovno sjemenište u Rijeci kao kandidat Riječke nadbiskupije i 2006. g. bivam zaređen za đakona iste nadbiskupije te vršim praktikum na župi Jelenje.  Godine 2007. primam svećenički red te nastavljam služiti kao župni vikar u župi Jelenje do ljeta 2008. g. Godine 2008. odlazim u Rim na poslijediplomski studij Biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana. Godine 2011., napisavši magistarski rad pod vodstvom prof. Scotta Brodeura na temu Analisi retorico-letteraria di 1Cor 15,44b-49 (Retoričko-literarna analiza 1Cor 15,44b-49) te položivši završni magistarski ispit, stječem zvanje magistra biblijske teologije. Godine 2010., od veljače do lipnja (drugi semestar akademske godine 2009./2010.), dodatno se stručno usavršavam na Fakultetu biblijskih znanosti i arheologije na Studium Biblicum Franciscanum-u u Jeruzalemu. Godine 2011. upisujem doktorat iz Biblijske teologije na Gregorijani, a 2012. g. započinjem s pisanjem doktorskog rada pod vodstvom prof. Brodeura, na temu The Church as the Holy Temple of God. An Exegetical-Theological Study of 1Cor 3,10-17 and Eph 2,19-22 (Crkva kao Sveti Hram Božji. Egzegetsko-Teološka Studija 1Kor 3,10-17 i Ef 2,19-22). Godine 2014. zapošljavam se kao asistent na katedri Svetog pisma Novog zavjeta na KBF-u Zagreb – Područni studij Teologije u Rijeci gdje do danas predajem novozavjetne biblijske predmete. Iste 2014. g. dodijeljena mi je služba župnog vikara u župi Sušak. Godine 2017. bivam postavljen za župnog upravitelja župa Fužine i Lič, te i dalje obnašam istu pastoralnu službu. Godine 2019. uspješno branim gore navedeni doktorski rad na Papinskom sveučilištu Gregorijana te nakon izdavanja izvatka (ekstrakta) iz istog rada stječem zvanje doktora biblijske teologije. Tijekom dugogodišnjeg studija i rada, osim izdavanja obveznog izvatka iz doktorskog rada, te raznih predavanja na nacionalnim i međunarodnim simpozijima, vrijedi izdvojiti članak Vjera u uskrsnuće mrtvih u Prvoj poslanici Korinćanima (1 Kor 15) u: Mnogolikost vjere: različiti pristupi istoj stvarnosti. Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata (ur. Željko Majić, Božo Goluža), Collectanea Croatico – Hieronymiana de Urbe 12, Rim 2012., str. 67-80.

Adresa: Dr. Franje Račkoga 18, 51322 – Fužine

E-mail: maovice242@gmail.com

Tel. 00385-98-610-416

 


 

Dr. sc. Mario Tomljanović

Ja, Mario Tomljanović, rođen sam 21. rujna 1982. u Rijeci, od oca Antuna i majke Janice rođene Komadina. Djetinjstvo sam proveo u Rijeci gdje sam od 1989. do 1997. pohađao i završio osnovnu školu „Kozala“. Salezijansku Klasičnu Gimnaziju pohađao sam od 1997. godine gdje sam u lipnju 2001. maturirao. Položivši prijemni ispit i ispunivši sve uvjete upisao sam se na Pravni Fakultet u Rijeci u srpnju 2001. U jesen 2003. prekidam studij prava te bivam primljen među svećeničke kandidate Riječke nadbiskupije i upisujem se na studij filozofije u Rimu koji uspješno svršavam u lipnju 2005. na Papinskome lateranskome sveučilištu, te stječem bakalaureat iz filozofije. Od 2005. do 2008. studiram na Papinskom Sveučilištu Gregoriana studij teologije i tako ostvarujem zvanje diplomiranog teologa sa bakalaureatom u teologiji. Polaganjem ruku nadbiskupa Ivana Devčića u Katedrali sv. Vida u Rijeci 30. svibnja 2009. zaređen sam za svećenika Riječke nadbiskupije. U jesen 2009. bivam dekretom riječkog nadbiskupa Ivana Devčića poslan na poslijediplomski studij duhovne teologije i svećeničke formacije na Papinsko sveučilište Gregorijana u Rimu s boravkom u Papinskom zavodu Germanicum. U lipnju 2011., pod vodstvom profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe, završavam magistarski rad na temu «L’importanza del periodo propedeutico -Una proposta formativa per il seminario diocesano di Rijeka – Croazia» (Važnost propedeutskog razdoblja – Odgojni prijedlog za Biskupsko bogoslovno sjemenište u Rijeci u Hrvatskoj). te polažem završni magistarski ispit – tezarij čime stječem zvanje magistra teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti. Time ostvarujem uvjete za upis na doktorski studij te pod vodstvom istoga profesora Jaimea Emilia Gonzaleza Magañe prijavljujem doktorsku tezu na temu «Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata – alla luce del magistero della Chiesa dalla esortazione Pastores dabo vobis fino al 2012» („Od krize svećeničkog identiteta prema obnovljenoj duhovnosti dijecezanskih svećenika – u svijetlu Učiteljstva Crkve od pobudnice Pastores dabo vobis do 2012“). Istu uspješno branim, s najvišom ocjenom, 30. svibnja 2014. godine, te nakon pozitivnog mišljenja cenzora dobivam dozvolu za objavljivanje doktorskog rada. Nakon objave doktorske disertacije pod naslovom «Dalla crisi di identità sacerdotale verso la spiritualità sacerdotale diocesana rinnovata – alla luce del magistero della Chiesa dalla esortazione Pastores dabo vobis fino al 2012», (Od krize svećeničkog identiteta prema obnovljenoj duhovnosti dijecezanskih svećenika – u svijetlu Učiteljstva Crkve od pobudnice Pastores dabo vobis do 2012), sukladno normama Fakulteta teologije Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu, 10. studenog 2014. godine stječem akademsku titulu doktora svete teologije sa specijalizacijom u duhovnosti. Dekretom nadbiskupa mons. Ivana Devčića od 1. kolovoza 2014. godine, bivam imenovan župnikom župe Uznesenja Marijinog u Rijeci. Nakon dvije godine pastoralne službe u kolovozu 2016. imenovan sam rektorom Bogoslovnog Sjemeništa Ivan Pavao II. Od kolovoza 2019. godine župnik sam župe Uznesenja BDM u Crikvenici.

Adresa: Šetalište Vladimira Nazora 2, 51260 – Crikvenica

E-mail: mariotomljanovic82@gmail.com

Tel. 00385-91-7810-109

 


 

Dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević

Ksenija Rukavina Kovačević rođena je 13. 2. 1973. godine u Rijeci. Godine 1997. na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave, a 2002. na Teološko-katehetskom institutu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Područnom studiju Teologije u Rijeci zvanje profesorice katoličkog vjeronauka i diplomiranog katehete. Godine 2018. doktorirala je pedagogiju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s temom „Vrijednosno-pedagoški identitet i perspektive razvoja konfesionalnog religijskog odgoja i obrazovanja (katoličkog vjeronauka) u javnoj školi u Republici Hrvatskoj“. Od 2001. godine zaposlena je u Ordinarijatu Riječke nadbiskupije gdje obnaša više službi. Godine 2009. imenovana je zamjenicom predstojnika, a potom i predstojnicom Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije. Time je postala prva laikinja u Katoličkog Crkvi u Hrvatskoj kojoj je povjerena ova crkvena služba. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje inicirala je mogućnost polaganja državnih stručnih ispita u Rijeci za potrebe vjeroučitelja pripravnika Riječke nadbiskupije te Gospićko-senjske, Krčke i Porečko-pulske biskupije. Od 2017. godine, uz navedene službe, obnaša i službu predstojnice Ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije. Posjeduje višegodišnje iskustvo odgojno-obrazovnog rada kao učiteljica i vjeroučiteljica u osnovnoj i srednjoj školi. U ak. god. 2018./2019. i 2019./2020. radila je kao vanjski suradnik na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu Područnom studiju Teologije u Rijeci na Katedri religiozne pedagogije i katehetike. Aktivna je članica najviših crkvenih tijela u Republici Hrvatskoj: od 2009. do 2018. god. Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju Hrvatske biskupske konferencije; od 2013. god. Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za laike i od 2017. god. Nacionalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katoličke škole u RH. Sudjelovala je na više stručnih skupova, znanstvenih konferencija i simpozija. Autorica je nekoliko knjiga i više znanstvenih radova.

Adresa: Antuna Branka Šimića 68, 51000 Rijeka

E-mail: ksenija051@gmail.com   ili   tajnistvo@ri-nadbiskupija.hr

Tel. 00385-098-1708-751

 


 

Dr. sc. Natalija Bogović

Natalija Bogović je iz Njivica je, s otoka Krka. Rođena 13. prosinca 1972. u Rijeci. Osnovnu školu pohađala je u Malinskoj i u Omišlju, a srednju turističku školu završava 1990. godine u Krku, s maturalnom radnjom: Vatikan – riznica umjetnina. Od 1990. do 1997. godine pohađa studij Teologije u Rijeci, gdje 16. prosinca 1997. diplomira na temu: Pojam Boga u djelima F. M. Dostojevskog. Od 1997. do 2001. živi i radi na otoku Rabu. Predaje vjeronauk u višim razredima osnovne škole Ivana Rabljanina. U jesen 2001., kao stipendist krčke biskupije, odlazi na poslijediplomski studij u Rim, na Papinski Institut za Duhovnost Teresianum, gdje je 23. lipnja 2003. magistrirala iz područja teologije i duhovnosti temom: Tipologija žene u „Zamku duše“ sv. Terezije Avilske. U jesen iste godine upisuje doktorat. Na otok Rab vraća se 2007., u osnovnu školu Ivana Rabljanina, gdje radi na zamjeni i predaje vjeronauk. Doktorsku disertaciju: Čovještvo Sina Božjeg kao mistagoški ključ. Komparativni studij sv. Terezije Avilske i Vladimira Solovjova s posebnim odnosom među djelima: „Put k savršenosti“ i „Osnove duhovnog života“, brani 24. 06. 2008. Doktorira s uspjehom summa cum laude. Od akademske godine 2007./2008. do 2018./2019. držala je predmet New Age – Next Age na Sustavnom studiju duhovnosti, u Zagrebu. Od rujna 2009, u svojstvu predstojnice, radi na Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci, a od svibnja 2020. radi kao Tajnica i profesorica na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci. Do sada je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Adresa: Primorska cesta 23, 51512 – Njivice

E-mail: natalija.bogovic@gmail.com

Tel. 00385-91-1984-984