Iz pera naših poglavara

Biblijski temelji kraljevskog svećenstva krštenika

Kad svećenik kod krštenja maže dijete svetom krizmom izgovara riječi: „Svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, oslobodio te je grijeha i nanovo te rodio iz vode i Duha Svetoga. On te maže i krizmom spasenja da se pribrojiš njegovu narodu i ostaneš ud Krista svećenika, proroka i kralja“. U nedjelje kroz  godinu slušamo svećenika kako u predslovlju pjeva: „Rod smo izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod tebi stečen, da posvuda naviještamo tvoja silna djela jer si nas iz tame pozvao u svoje divno svijetlo“. Očito je da se tu radi o svećeničkom dostojanstvu svih krštenika. Što je to krsno svećenstvo i gdje su mu biblijski korijeni? Zašto se naziva kraljevskim svećenstvom?


Sudjelovanje na Kristovom svećeništvu

Kada Poslanica Hebrejima govori o Kristovom svećeništvu onda ona naglašava da je ono u mnogo čemu bitno različito od onog starozavjetnog. Starozavjetni veliki svećenici su posvećivani obredima odvajanja od naroda. Krist naprotiv da bi bio Veliki svećenik morao je „postati u svemu sličan braći“ (Heb 2,17). Starozavjetni veliki svećenik je sam ulazio u Svetinju nad svetinjama. Isusovo je svećeništvo utemeljeno na činu solidarnosti i kao takvo otvoreno je sudjelovanju. Autor Heb implicitno to izriče kada kaže da Isus kao Veliki svećenik „jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene“ (Heb 10,14). Glagol usavršiti u Septuaginti se koristi za svećeničko posvećenje. Dakle svojom žrtvom na križu Isus ne samo da je sam posvećen („usavršen) za Velikog svećenika (Heb 5,9; 7,28) nego je „usavršivši ih“ učinio dionicima tog svećeništva sve krštenike („posvećene“).

Knjiga Otkrivenja
Poslanica Hebrejima o svećeničkom dostojanstvu krštenika govori samo implicitno Knjiga Otkrivenja naprotiv primjenjuje riječ svećenici na krštenike izričito i to tri puta. Po prvi put na početku Otk: „Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu“ (Otk 1,5-6). Poput autor Heb i pisac Otk tvrdi da svećeničko dostojanstvo krštenika ima svoj izvor u Isusovoj otkupiteljskoj smrti na križu. Po drugi put kršćani su u Otk nazvani svećenicima u pjesmi upućenoj Kristu: „Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda; učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji“ (Otk 5,9-10). Na ovome mjestu Otk precizira da svećeničko dostojanstvo kršćana nije ograničeno pripadnošću jednom, Levijevom plemenu, nego je otvoreno svim narodima. Po treći put kršćani su u Otk nazvani svećenicima u 20,6: „Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina“. Sva tri mjesta povezuju svećeničko dostojanstvo kršćana s kraljevstvom, odnosno kraljevanjem. Pojmovi kraljevstvo i kraljevati u Otk imaju dinamičko značenje. Kraljevstvo Božje nije gotova stvarnost nego je u procesu stvaranja. U skladu s time i kraljevati znači prvenstveno stvarati, graditi kraljevstvo Božje. Kršćani već jesu kraljevstvo jer po vjeri pripadaju Bogu i Kristu. Svećeničko posredništvo kršćana sastoji se u tome da unose Kristove vrijednosti tamo gdje ih nema i tako zajedno s Kristom grade Božje kraljevstvo, novi Jeruzalem koji će sići u potpunosti na zemlju tek na koncu vremena.

Prva Petrova poslanica
Prva Petrova poslanica dva puta primjenjuje na čitavu kršćansku zajednicu zbirnu imenicu „svećenstvo“ precizirajući tako da kršćani imaju svećeničko dostojanstvo isključivo kao članovi Crkve: „Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. …A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu…“ (1 Pt 2,4-5.9). Autor 1 Pt se ovdje oslanja na proročanstvo dano Izraelcima prigodom sklapanja Sinajskog saveza: „Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – tâ moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet“ (Izl 19,5-6). Ovo obećanje bilo je uvjetovano vjernošću Savezu i nije se u Starom zavjetu nikada ispunilo. Govoreći u prezentu 1 Pt afirmira da se ovo proročanstvo ostvarilo u kršćanskoj zajednici i to ne ljudskom zaslugom nego gratuitivno, kao plod Kristove smrti i uskrsnuća. Dostojanstvo kraljevskog svećeništva nije naime više uvjetovano obdržavanjem Zakona nego prianjanjem uz Krista. U onoj mjeri u kojoj vjerom prianjaju uz Krista i u jedinstvu s njime „Kamenom živim“ sami postaju „živo kamenje“, kršćani „se ugrađuju u duhovni Dom za sveto svećenstvo“.

Duhovne žrtve i euharistija
U duhovnom Domu vjernici imaju funkciju svetog svećenstva koje ostvaruju prinoseći „žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu“ (1 Pt 2,5). Duhovne žrtve u prvom redu nisu obredne nego egzistencijalne, tj. radi se o dobrim djelima, strpljivosti u kušnjama, vršenju volje Božje u konkretnoj egzistenciji. One se sastoje u preobrazbi čitave egzistencije pod djelovanjem Duha Svetoga u jedinstvu sa Kristovom žrtvom na križu koja je također bila egzistencijalna. Duhovne žrtve su ipak tijesno povezane s euharistijom, sakramentom Isusove žrtve. Preduvjet za vjerničko prinošenje duhovnih žrtava je jedinstvo s Kristovom žrtvom koje se ostvaruje upravo po euharistiji. Snagom i inspiracijom euharistije vjernici žive svoje svećeništvo stavljajući sami sebe na raspolaganje Božjoj ljubavi kako bi se po njihovom velikodušnom služenju bližnjemu ta ljubav proširila po svemu svijetu i tako stvorilo zajedništvo među ljudima. Ovakvo življenje krsnog svećeništva ne može ne imati utjecaja na svijet u kojem kršćani žive. Ova moć i utjecaj krsnog svećeništva potvrđuje njegovu kraljevsku dimenziju.

 

Autor: doc. dr. sc. Božidar Mrakovčić

Objavljeno u Kvarnerskom vezu